Taal is bepalend foar it wolwêzen fan minsken dy't soarch nedich hawwe. Fiel ik my thús, fielt it fertroud, bin ik op myn gemak? Dat gefoel hinget gear mei de taal dy’t troch fersoargers sprutsen wurdt.

In goed kontakt en in goede relaasje mei de soarchfreger hingje nau gear mei de kwaliteit fan de soarch dy’t jûn wurdt. It taalgebrûk bepaalt de ôfstân tusken fersoargjende en soarchfreger. It brûken fan de memmetaal makket dy ôfstân lytser, wylst it prate moatten fan de standerttaal dy ôfstân krekt grutter makket.

De Afûk biedt mei it projekt Frysk yn ‘e soarch ynformaasje, foarljochting en advys oan soarch- en wolwêzensprofesjonals (yn oplieding) dy’t wurkje yn in meartalige regio. Yn gearwurking mei soarchorganisaasjes wurdt wurke oan ynformaasjemateriaal yn de eigen taal en meartalige helpmiddels foar de soarch. Sjoch www.friesindezorg.frl.

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa wurket gear mei soarchoanbieders om soarchfregers te stimulearjen om yn soarchsituaasjes de eigen taal te brûken. Dat kin troch de oanbelangjende taal sichtber te meitsjen op de soarchlokaasje mei bygelyks posters en buttons, mar ek troch it oanbieden fan workshops oan de fersoargjenden. Mear