Foar de promoasje fan en ynformaasjefoarsjenning oer it Frysk makket de Afûk promoasjemateriaal en brosjueres. Fergees te krijen, op papier of digitaal.

Praat mar Frysk
Wolst sjen litte dat der Frysk tsjin dy praat wurde kin of datst it Frysk in waarm hert ta draachst, dan kinst fia de webshop fan Praat mar Frysk in ferskaat oan  promoasjemateriaal bestelle. Sa as bygelyks de Praat mar Frysk-buttons, stikkers en posters. Hielendal fergees!

Kursussen
In oersjoch fan alle kursussen Frysk fan de Afûk fynst fansels op de spesjale webside kursus.afuk.frl mar, der is ek in papieren brosjuere. Freegje him oan fia kursus@afuk.frl.

Heit&mem
It heit&mem-magazine leit rûnom yn Fryslân by ferskillende bedriuwen en organisaasjes, lykas biblioteken, skoallen en de Poiesz en is ek online te bestellen en yn te sjen. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Foarlêsgids
Yn de Foarlêsgids stean de moaiste Fryske boeken en apps, mei foarlêstips foar bern fan 0 oant 12 jier. Download hjir de nijste ferzje of bestel fergees yn ús websjop. Der is ek in (digitale) folder spesjaal oer Fryske apps foar bern. Wolst ‘m op papier? Mail dan dyn namme en adres nei ynfo@afuk.frl.

Meartalich opfieden
Ynformaasje oer meartalich opfieden fynst yn de folder Talen kleuren je leven. Oer de ûntwikkeling fan de taal by bern dy’t twa- of meartalich opbrocht wurde, kinst ek mear lêze yn de Taalgroeimeter fan it SFBO. Besjoch hjir de animaasje ‘Meartalich opfiede: hoe dochst dat?’ en lês der mear oer op heitenmem.nl.

Tomke
Ek fan Tomke kinst fan alles downloade. Kleurplaten bygelyks, of tips foar âlden om te nifeljen mei de bern. Wolst graach wurkje mei Tomke? Materialen foar it wurkjen mei it Frysk op bernesintra (foar profesjonals – liedsters, gastâlden, studinten – dy’t wurkje mei jonge bern) fynst ek op de website fan Tomke. Mei ûnder oaren deiritmekaarten, ferhaaltsjes en rúttekeningen. Sjoch hjir foar in oersjoch fan materialen en de Tomketeek. In hiel soad is fergees beskikber.

Referinsjeramt Frysk
Foar it evaluaasjesysteem foar it Frysk Grip, is yn opdracht fan de provinsje it Referinsjeramt Frysk ûntwikkele, mei behearskingsdoelen foar learlingen yn it basis- en fuortset ûnderwiis. Yn dat referinsjeramt stean beskriuwingen fan de kwaliteiten fan learlingen op it mêd fan kennis, ynsjoch en feardichheden oangeande it Frysk. Download hjir it ynfoboekje.