Bist grutsk op it Frysk en wolst de taal en kultuer fan Fryslân graach oerbringe? Wurd dosint Frysk! Bygelyks yn it fuortset ûnderwiis, of foar folwoeksene-edukaasje by de kursussen foar net-Frysktalige en Frysktalige ynwenners fan Fryslân. Dêr binne ferskate trajekten en opliedingen foar.

Oan de NHL Stenden Hogeschool yn Ljouwert kinst in stúdzje folgje om dosint Frysk te wurden. Dat kin yn dieltiid of yn foltiid. Oan de Rijksuniversiteit Groningen is it mooglik om by de fakulteit Letteren Fryske taal en skiednis te studearjen. In folslein oersjoch fan de te folgjen trajekten fynst op kursus.afuk.nl.