Alex de Jager Direkteur-bestjoerder, Stêflid
Anna Fardau Schukking Projektmeiwurker ûnderwiis - primêr en mbû
Ciska Noordmans Koördinator oersetburo, Managementassistinte
Dieuwke van der Meer Redakteur heit&mem
Elisabeth Abels-Gorter Haad Afûk winkel
Ernst Bruinsma Projektlieder Boeken fan Fryslân, Stêflid, Utjouwerij
Fokke Jagersma Meiwurker Taalpromoasje, Projektkoördinator ûnderwiis
Gelske Bosch Projektkoördinator primêr ûnderwiis
GW
Gerda van der Wijk Meiwurker winkel en útjouwerij
HM
Hermien van der Meer Meiwurker útjouwerij
Hieke Rienstra Projektkoördinator Foarskoalsk, Redakteur heit&mem
Hitty van der Hout Meiwurker winkel
Ida Heddema - Van Keimpema Meiwurker Boeken fan Fryslân, Meiwurker útjouwerij
Jan Douwes Projektmeiwurker ûnderwiis
Jolanda van der Werf Projektmeiwurker Underwiis - mbû
Klaske Hoekstra-van der Wagen Kursusorganisator
Lisa Boersma Projektkoördinator ûnderwiis
Lolkje Osinga-Bouma Projektmeiwurker Underwiis - mbû
Mirjam Vellinga Projektlieder Taalpromoasje, Projektlieder ynternasjonale projekten, Stêflid
Renske van der Meer Projektmeiwurker Underwiis en kursussen
SN
Sietske Nadema Meiwurker magazyn
Sita Postma Haad ûnderwiis, Stêflid
Sito Wijngaarden Projektmeiwurker Boeken fan Fryslân en Taalpromoasje
Sjoukje Jager Projektmeiwurker Taalpromoasje en marketing
Skelte Anema Projektmeiwurker Underwiis - primêr ûnderwiis
Stephan Berger Projektmeiwurker Underwiis - fuortset ûnderwiis
Tialde Ploegh Projektlieder en relaasjebehearder Taalpromoasje
TV
Tietja Visser Meiwurker finansjele administraasje
TL
Tineke Lemstra Meiwurker finansjele administraasje
Tjitske van Dijk Projektmeiwurker Underwiis - primêr ûnderwiis
Tryntsje van der Steege Projektkoördinator Taalpromoasje - Gemeenten & Frysk
TV
Tsjikke van der Veen Projektmeiwurker Underwiis - mbû
Welmoed Sjoerdstra Projektmeiwurker Edukaasje & Taalpromoasje
Wynanda Brander Koördinator Marketing, Meiwurker Taalpromoasje
Wytske Bouwma Projektmeiwurker foarskoalsk
Ytsje Steen Korrektor