Klanten stelle it op priis dat se yn harren eigen taal te wurd stien wurde. It skept in bân en bringt dyn tsjinst of produkt tichterby de klant.

De Afûk organisearret taalkursussen op maat foar meiwurkers fan ynstellings en bedriuwen. It kursusprogramma wurdt yn oerlis mei de groep of persoan (ek yndividuele begelieding is mooglik) fêststeld. Nei ôfrin fan de kursus kin in sertifikaat útrikt wurde.

In spoedkursus Frysk ferstean, lêzen en/of sprekken heart ek ta de mooglikheden. Yn ien midwike wurdt de kursist op Skylge folslein ûnderdompele yn it Frysk. Koart, yntins en mei garânsje op sukses.

De workshop Gastfrij Frysk lit jo fannijs sjen nei de eigenheid fan it bedriuw, de kultuer, de streek, de taal en de eigen identiteit. Yn de workshop stiet sintraal hoe’t jo dy aspekten op in natuerlike, autentike wize oerbringe kinne. De workshop is ornearre foar ûndernimmers en ûndernimmersferieningen.

Nim foar mear ynformaasje kontakt op mei de kursusorganisaasje fan de Afûk. Belje 058-234 30 79 of stjoer in mail.