It brûken fan it Frysk is by in soad gemeenten en oare oerheidsynstellingen fanselssprekkend. Wêrom soe in gemeente dan taalbelied hawwe moatte en wat heakket in oardering dêroanta?

Hoe hawwe se dat regele by oare Fryske gemeenten? Hoe folje wy soks yn? Hokker helpmiddels binne der foar it skriuwen fan in Fryske brief of notysje? De Afûk helpt graach by it ûntwikkeljen fan taalbelied en by de útfiering dêrfan. By gemeenten en oare oerheidsynstellingen, mar ek by soarch- of wolwêzensorganisaasjes. Op gemeentenenfrysk.nl fynst mear ynformaasje.

NB op dit stuit wurdt der wurke oan in nije website mei ynformaasje oer taal- en kultuerbelied, best-practices, ynformaasje en advys oer it Frysk by de oerheid.