Wolst it Frysk ferstean, lêzen, praten of skriuwen leare? Of wolst mear witte oer Fryske literatuer of skiednis? Dan bist by de Afûk oan it goede adres. Al mear as 90 jier fersoarget de Afûk kursussen Frysk foar Frysktaligen en net-Frysktaligen, foar jong en âld, yn groepsferbân of online. Wy ha altyd in kursus dy’t by dy past. Sjoch foar alle mooglikheden en it folsleine kursusoanbod op kursus.afuk.frl.  

Voor niet-Friestaligen: verstaan, lezen en spreken

Bist yn Fryslân kaam te wenjen en wolst de taal ferstean? Of wennesto hjir al wat langer en wolst it Frysk praten leare? Dan bist by de Afûk op it goede plak. Skriuw dy fuortendaliks yn foar in kursus Fries verstaan of in kursus Fries spreken by dy yn ‘e buert.

Foar Frysktaligen: skriuwe, skiednis en literatuer

Frysk skriuwen is net sa dreech as faak tocht wurdt. Je witte fakentiids mear as dat je tinke! Learendewei silst dat ek fernimme. Doch in kursus Frysk skriuwen om dyn skriuwfeardigens yn it Frysk yn de fingers te krijen of spikerje dyn stavering en grammatika online by. Mar ek in kursus oer skiednis of literatuer is ûnderdiel fan ús folsleine kursusoanbod.

Taalnivotsjek: hokker kursus past by dy?

Wolsto witte op hokker nivo oftsto it Frysk skriuwen behearskest? Meitsje dan de nivotest foar it Frysk skriuwen fia de taalnivotsjek! Foar it tsjekken fan dyn nivo foar it Frysk ferstean, lêzen en praten klikst hjir.

Blinder of blunder

Kensto de staveringsregels in bytsje? Wat is wol of net in Frysk wurd? Begiest in blunder of wurdt it foar dy in ‘blinder’? Test dyn taalkennis mei blinder of blunder fan PraatmarFrysk. In pear kear yn de wike krijst dan fjouwer nije fragen oer it Frysk tastjoerd, sa learst nochris wat!