It jaan fan taaladvys, it neisjen fan koarte teksten of it letterlik oersetten fan in pear wurdsjes is by de Afûk fergees. Dat jildt ek foar it neisjen fan bertekaartsjes en -advertinsjes, roubrieven en -advertinsjes en troukaarten.

Foar it neisjen of oersetten fan gruttere stikken tekst freegje wy in fergoeding. Foar ynformaasje oer tariven en betingsten kinst kontakt mei ús opnimme. Belje 058-2343070 of mail ynfo@afuk.frl. Kinst fansels ek ynformearje by ien fan de oare beskikbere oersetburo ‘s.

Op de site fan heit&mem steane ek in protte berte-, rou- en trouteksten en gedichten.
Bertegedichten
Houliksteksten en -gedichten
Routeksten en -gedichten
Routeksten en -gedichten foar bern

 

Oersetburo’s

Hjirûnder fynst in oersjoch fan alle oersetburo's. Mear