Lêze kin oeral en altyd. Thús op de bank, op bêd, yn de trein, op it stasjon, yn it park, op de heide, op it strân, yn it kafee. Troch te lêzen komst yn in oare wrâld, krigest nije ynsjoggen en komst op oare gedachten. It ferriket dyn libben, ferbredet en ferdjippet dyn kennis.

Boeken

Yn Fryslân binne ferskate útjouwers dy't harren talein hawwe op it útjaan fan Fryske fiksje en non-fiksje. Printeboeken, romans en dichtbondels mar ek boeken oer Fryslân, skiednis en taal, en tydskriften. Yn sawat alle boekwinkels yn Fryslân fynst ek Frysktalige boeken. Mear

Boeken fan Fryslân

Boeken fan Fryslân is in projekt fan de Afûk dat him rjochtet op de promoasje fan alle Fryske boeken. Dat dogge wy mei tal fan aktiviteiten, lykas de Sutelaksje, boekekisten op skoallen en it Boekewikegeskink.

Bibleteken

Boeken en tydskriften kinst liene by de bibleteek. Rûnom yn Fryslân binne bibleteken, dus der is altyd ien by dy yn de buert. Foar bern oant en mei 17 jier is it lidmaatskip fergees, dêrnei kinst kieze út ferskate abonneminten, lykas basis, luxe of 'digital only'. Mei in abonnemint by in bibleteek yn Fryslân kinst ek as gast liene bij alle oare bibleteken yn Nederlân. Mear

Foarlêze

Foarlêzen, dêr begjint it mei. Tegearre in boekje lêze, plaatsjes oanwize en ferhaaltsjes fertelle fersterket de bân mei dyn bern. En bern dêr’t as lytse poppe al oan foarlêzen wurdt, binne letter better yn taal. Kinst net op ‘e tiid genôch begjinne mei foarlêzen. Mear witte? Gean dan nei heit&mem.

Tydskriften

De Afûk is útjouwer fan it twatalige tydskrift heit&mem. Dêrnjonken ferskine noch in tal nijsgjirrige tydskriften op de Fryske merk. Mear

Sutelaksje

De Sutelaksje bringt it Fryske boek by dy oan de doar. En ast sa’n aksje mei bygelyks dyn (sport)feriening of muzykkorps organisearrest, kinne jim ek nochris 25% fan de omset yn de klupkas stoarte. Mear

Diskes

De Afûk hat in spesjalisearre boek- en kadowinkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert, mar docht ek boekferkeap op lokaasje mei saneamde diskes (kramen). In diske mei in moai assortimint Fryske (berne)boeken  en boeken oer Fryslân is poer geskikt op merken, fairs en beurzen. Mear