De útjouwerij fan de Afûk jout boeken út foar it Fryske taalgebiet. Mei soarch en oandacht, yn alle sjenres.

De Afûk publisearret foar jong en âld (kreative) ferhalen en gedichten, histoarjes dy’t ús mienskip karakterisearje en learmiddelen foar it ûnderwiis. Passy foar it Frysk en foar Fryslân is wat ús driuwt. Dat wolle wy graach diele.