De útjouwerij fan de Afûk jout mei soarch en oandacht boeken út foar in elk dy’t niget hat oan de Fryske taal.

De útjouwerij fan de Afûk rjochtet har benammen op berne,- en jeugdliteratuer (0-24 jier) en op learmiddelen foar it ûnderwiis. Mar altyd wurkje wy fanút de missy om it Frysk ticht by de minsken te bringen. De taal en de provinsje is ommers wat ús foarmet.

Us boeken binne te keap yn de Afûk Fryske Boek- en kadowinkel en en yn ús websjop, mar fynst ús útjeften fansels ek by oare boekhannels yn Fryslân.