Klanten stelle it op priis as se te wurd stien wurde yn harren memmetaal. It skept in bân en bringt dyn tsjinst of produkt tichter by de klant. Ek minsken fan bûten stelle it tige op priis dat se wat fan de Fryske taal en it Frysk eigene meikrije as dat op in leechdrompelige, gastfrije en orizjinele wize dien wurdt.      

Kursus op maat

Foar meiwurkers fan ynstellings en bedriuwen organisearret de Afûk kursussen op maat. In kursusprogramma kin yn oerlis mei de groep of persoan (ek yndividuele begelieding is mooglik) fêststeld wurde. Freegje by de kursusorganisaasje frijbliuwend nei de mooglikheden of in offerte.

Workshop Gastfrij Frysk

Untdekke wat dyn bedriuw en regio bysûnder makket en leare hoe’tst dat oerbringe kinst op dyn gasten, relaasjes en kunde. De workshop Gastfrij Frysk is mear as in workshop Gasthearskip. Hjir learst op ‘e nij te sjen nei de eigenheid fan it bedriuw, de kultuer, de taal, de streek en de eigen identiteit, en dat op in natuerlike, autentike wize oer te bringen op dyn gasten. Foar mear ynformaasje oer dizze nijsgjirrige workshop kinst kontakt opnimme mei Praat mar Frysk.

Workshop Language Awareness

Hoe taalgefoelich bisto? Bist in goed fersteander? En wat witst eins fan dy oare rykstaal yn Nederlân en fan oare (streek)talen dy’t yn Nederlân praat wurde? Makkest optimaal gebrûk fan de rol fan taal yn dyn wurk? Dizze en mear fragen komme oan bod by de workshop Language Awareness. Wurd dy bewust fan de rol fan taal en doch der dyn foardiel mei! Mear witte oer dizze workshop? Stjoer in mail nei de Afûk of belje 058-2343070.

Workshops foar soarchprofessionals

Taal is bepalend foar it wolwêzen fan minsken dy't soarch nedich hawwe. Fiel ik my thús, fielt it fertroud, bin ik op myn gemak? Dat gefoel hinget gear mei de taal dy’t troch fersoargers sprutsen wurdt. Mear