Fryslân ferbine mei de wrâld, en de wrâld mei Fryslân. Dat is wat de Afûk neistribbet, yn al har aktiviteiten.

Taal is it meast wêzentlike skaaimerk fan de minske. Mei taal kinne wy ús tinzen en gefoelens ûnder wurden bringe, kommunisearje en ús uterje yn ekspresjefoarmen. De doelen fan de Afûk binne dan ek: taalpromoasje, taaloerdracht en kultueroerdracht. Wy rjochtsje ús dêrby op de folsleine Fryske mienskip, fan poppe oant âlderein. Dat dogge wy troch in stipepunt te wêzen, troch ûnderwiis en mei ús útjouwerij/winkel.

De missy fan de Afûk foar de kommende beliedsperioade is: ferbine en diele. Wy wolle troch ús eigen aktiviteiten mei dy fan oaren te ferbinen ús doelen noch better berikke en troch ús kennis en ûnderfiningen te dielen de ekspertize op it mêd fan meartaligens fergrutsje.

Lês yn ús beliedsplan 2016-2020 hoe’t wy dêr de kommende jierren stal oan jaan wolle. Of besjoch it produktferslach 2016.

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen