Besyk- en kantoaradres: Boterhoek 3, 8911 DH  Ljouwert
Postadres: Postbus 53, 8900 AB  Ljouwert
Iepeningstiden Afûk Fryske boek- en kadowinkel: sjoch by boekwinkel
Iepeningstiden Afûk kantoar: moandeis o/m freeds fan 9.00-17.30 oere
Telefoan: +31 (0)58 234 30 70
Email: ynfo@afuk.frl

IBAN: NL89 RABO 0108 8424 44 / BIC: RABONL2U / KVK Ljouwert: 41000904 / BTW: NL0033.04.334.B.01

© foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen