Tialda Hoogeveen, foto: Balanina Photografy

BBA yn Foarlêssjuery De Gordyk

15 febrewaris

Hjoed is de Berneboeke-ambassadeur sjuerylid. Yn de bibleteek fan De Gordyk mei se lústerje nei tolve foarlêsfragminten, foarlêzen troch tolve basisskoallebern. Fansels binne se allegearre kampioen! Mar… wa sil de wedstryd winne? En mei welk boek?

Ek do kinst de BBA útnûgje op skoallen, yn biblioteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.