Conference on Frisian Humanities

14 septimber 16 septimber 2022

Resilience/ Fearkrêft is it tema fan de twadde Konferinsje fan de Fryske Geasteswittenskippen. Fearkrêft fan it Frysk is ek hjoed-de-dei in wichtich ûnderwerp. Hoe kin in lytse taal har steande hâlde yn in hieltyd globalisearjendere wrâld? In nijsgjirrich programma mei ynspirearjende sprekkers, ynteraktive paneldiskusjes en útdagende presintaasjes. Dizze meardaagse konferinsje wurdt organisearre troch Fryske Akademy, Mercator, NHL Stenden en University Groningen. Mear witte? Sjoch op frisianhumanities.frl.