Heitedei

16 juny

Foar de allerleukste Fryske heitedei-kadootsjes giest fansels nei de Fryske boek- en kadowinkel fan de Afûk. Yn ús websjop ha wy alfêst wat suggesjes foar dy op in rychje setten: heitedeikadootsjes. Of doch ynspiraasje op op de Pinterest side fan Tomke! Wolst it hiele jier troch op ‘e hichte bliuwe fan ús produktoanbod en oar nijs fan en oer de Afûk? Meld dy dan oan foar ús nijsbrief (op de thússide in eintsje nei beneden scrolle ;-)!