Foto: Istock

Heitedei

19 juny

Foar de allerleukste Fryske heitedei-kadootsjes giest fansels nei de Fryske boek- en kadowinkel fan de Afûk. Of shop yn ús websjop, dêr kinst ek te kust en te keur. In selsmakke presintsje fine heiten trouwens ek hiel moai! Doch ynspiraasje op op de Pinterest side fan Tomke. Wolst it hiele jier troch op ‘e hichte bliuwe fan ús produktoanbod en oar nijs fan en oer de Afûk? Meld dy dan oan foar ús nijsbrief.