Lange koartproazajûn mei tige koarte ferhalen

27 novimber

Yn febrewaris rôp de redaksje fan Ensafh elkenien op om in koart ferhaal fan net mear as 250 wurden yn te stjoeren. De sjuery besteande út Gerbrich de Jong (frisist, nearlandikus en dosinte oan ’e learareoplieding NHL), Anne Feddema (skriuwer, byldzjend keunstner en redaksjelid) en Nyk de Vries (skriuwer, muzikant en Dichter fan Fryslân) hat him oer de ynstjoerings bûgd. Op de Lange koartproazajûn wurde alle priiswinnende ferhalen foardroegen en ek de Dichter fan Fryslân jout in optreden. Ynrin: 19:30 oere. Lokaasje: De Bogt fen Guné (Fiverstrjitte 1, 8801 TT Frjentsjer) mei in foarbehâld yfm koroana.