Foto: Istock

Memmedei

9 maaie

Foar de allerleukste kadootsjes foar de allerleafste mem giest fansels nei de Afûk boek- en kadowinkel. Yn ús websjop ha wy alfêst wat leuke suggesjes foar jim op in rychje setten. Wolst dochs leauer wat foar jim mem knutselje? Miskien kin Tomke dy helpe. Op de webside fan heit&mem fynst ek leuke tips op spesjale memmedei temaside. Gesellige dei!