Praat mar Frysk Taalpraatsje – Frysk op ’e dyk

20 juny

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Hjoed is Tineke yn de útstjoering en stiet ‘Frysk op ‘e dyk’ sintraal: oer it brûken en de sichtberheid fan it Frysk by bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare leuke foarbylden, lykas dit boerd by Mantgum! Harkje mar!