Praat mar Frysk Taalpraatsje – mei Tineke fan Praat mar Frysk

25 april

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Tineke yn de útstjoering oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en oer Frysk op ‘e dyk .