It Flinkeboskje, Himmelum

Streekmerk It Flinkeboskje

2 juny

De Fryske streekmerken op de Flinkefarm yn Himmelum binne ûnderwilens útgroeid ta in fenomeen yn Fryslân. Fynst De Flinkefarm oan it dearinnende dykje mei de namme ‘It Flinkeboskje’. De Afûk is mei Boeken fan Fryslân in fêste oanbieder op dizze streekmerk. Kom ek ris lâns! Hjoed bygelyks, tusken 10.00 en 17.00 oere. Entree € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Ynformaasje oer de streekmerk en alle oare aktviteiten op de Flinkefarm fynst op www.itflinkeboskje.nl.