TIID, bysûnder befrijingskonsert yn de Broeretsjerke yn Boalsert

21 augustus 23 augustus 2020

‘Der sil gjin tiid mear wêze’. It Quatuor pour la fin du temps fan Olivier Messiaen útfierd troch Marjolein van Dingstee op fioel, Corien Kolk op cello, Pauli Yap op piano en Pierre Lafay op klarinet. Dichteres Aggie van der Meer skreau spesjaal foar dizze gelegenheid de gedichtesyklus: De tiid, it duorjen. De sân gedichten dy’t oanslute by de acht dielen fan Quatuor pour la fin du temps wurde foardroegen troch akteur Thijs Feenstra. Op freed 21 augustus om 20.30 oere en snein 23 augustus om 15.00 oere. Mear ynformaasje en kaartferkeap: www.stichting-up.nl.