Foto: Afûk

Bondelpresintaasje Peter van Lier

Boeken fan Fryslan
13 juny 2022
Sneon 11 juny wie yn ús de winkel de bondelpresintaasje fan Minym ferweech / Minieme gebaren fan Peter van Lier. Yn dizze twatalige bondel hat de dichter in represintative kar makke út sân fan syn bondels. Elske Schotanus sette de gedichten oer yn it Frysk. Sy krige ek it earste eksimplaar oanbean.

Peter van Lier (Eindhoven, 1960) studearre filosofy en ûntwikkele him dêrnei as dichter en essayist. Syn poëzy waard bekroand mei de Poëzypriis fan de Vlaamse Gids en de Jan Campert-priis. Hy skriuwt yn it Nederlânsk, mar wennet en wurket al santjin jier yn Fryslân. It lânskip om him hinne beynfloedet syn gedichten, en net allinne ynhâldlik. De widens en de leechte fan it Fryske plattelân wjerspegelje har hieltyd mear yn de foarm fan syn gedichten, dêr’t ôfbrutsen rigels en wytrigels sa opfallend yn oanwêzich binne.

No te keap yn de boekhannel en fansels yn ús websjop.