Foto: Afûk, Hermien van der Meer

Earste Diet Huberpriis foar Mirjam van Houten

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan
30 augustus 2022
Wy lokwinskje Mirjam van Houten mei it winnen fan de Diet Huberpriis! De Diet Huberpriis, ornearre foar it moaist yllustrearre berne- of jongereinboek, wurdt dit jier foar it earst útrikt en giet nei By beppe útfanhûs, skreaun en yllustrearre troch Mirjam van Houten (Beetstersweach, 1977). It boek ferskynde yn de simmer fan 2021 by útjouwerij Afûk.

De sjuery, dy’t bestiet út Susan van den Berg, Margaretha Cats en Dolf Verroen, krige tweintich boeken foarlein, dêr’t nei earste skifting fiif fan oerbleaune. Boeken mei in grut ferskaat, dy’t de yntinsjes en de belutsenens fan de yllustrator dúdlik útkomme litte, mar ien kipet der safier út dat de sjuery ienriedich foar By beppe útfanhûs keas: ,,De yllustraasjes binne net allinne moai fan foarm en kleur mar litte mear sjen as de tekst jout. Se fertelle in eigen ferhaal. It boek is krekt sa’t Diet Huber it sels ek ha woe: ûnferfangber en autentyk.’’

De Diet Huberpriis waard dit jier ynsteld troch de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD), dy’t foar dit doel in anonime skinking krigen hat. Diet Huber (1924-2008) wie in (berneboeke)skriuwer en yllustratrise, bekend fan it faak werprinte Tutte mei de linten.

De priis, besteande út in bedrach fan twatûzen euro en in oarkonde, wurdt ienris yn de trije jier takend. De útrikking is op tongersdei 20 oktober yn museum Belvédère yn Oranjewâld.