De Afûk hat in spesjalisearre boek- en kadowinkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert, mar docht ek boekferkeap op lokaasje. Fynst ús bygelyks geregeldwei op merken, fairs en beurzen.

In diske fan de Afûk op dyn evenemint? Nim kontakt op mei de Afûkwinkel. Mail nei ynfo@afuk.nl of belje 058 234 3070.