Foar Fryske kaartspultsjes, puzels en memory kinst terjochte by de Afûkwinkel of -websjop en by online winkels lykas Friese Producten en Fryske Kadoos. Hjir in greep út it oanbod.

Krek! Fryslân. It nije kennisspul oer Fryslân en de Friezen. 80 Kaarten mei elk 5 leuke, aktuele en ferrassende fragen yn kategoryën lykas bedriuwigheid, natoer & lânskip en typysk Frysk.

Kwartetspul Fryslân. It bekende spultsje dêr’tst ûnderwilens ek noch wat oer Fryslân mei learst.

Lêsplankje-puzel. Lekker âlderwetsk puzelje! Dat kin ek mei de Lêsplankje-puzel, 1.000 stikjes op A3 formaat.

De Leeuwarder Courant hat alle sneonen in Fryske krúswurdpuzel en ek yn ‘e Friesland Post stean Fryske puzels.