Foar Fryske kaartspultsjes, puzels en memory kinst terjochte by de Afûkwinkel of -websjop en by online winkels lykas Friese Producten en Fryske Kadoos.

In greep út it oanbod:

Krek! Fryslân. It nije kennisspul oer Fryslân en de Friezen. 80 Kaarten mei elk 5 leuke, aktuele en ferrassende fragen yn kategoryën lykas bedriuwigheid, natoer & lânskip en typysk Frysk.

Kwartetspul Fryslân. It bekende spultsje dêr’tst ûnderwilens ek noch wat oer Fryslân mei learst.

Lêsplankje-puzel. Lekker âlderwetsk puzelje! Dat kin ek mei de Lêsplankje-puzel, 1.000 stikjes op A3 formaat.

De Leeuwarder Courant hat alle sneonen in Fryske krúswurdpuzel en ek yn ‘e Friesland Post stean Fryske puzels.