Nij ferskynd by de Afûk: it printeboek ‘Pim en Pier’

Boeken fan Fryslan
24 maaie 2024
Freedtemoarn 24 maaie wie de presintaasje fan it nije printeboek Pim en Pier op SLS De Tijstream yn Holwert. De presintaasje wie yn hannen fan skriuwer Thys Wadman, yn it bywêzen fan groep 1, 2 en 3 fan De Tijstream. Pim en Pier is in waarm printeboek oer twa mantsjepinguins dy’t ôfgryslik graach tegearre in pykje ha wolle. Skreaun troch Joke Scheffer, mei yllustraasjes fan Wim Swart.

Pim en Pier binne twa mantsjepinguins. Se binne altyd byelkoar. Pim soe hiel graach in pykje útbriede wolle mei Pier, mar hoe moatte se dat ha? En soene se it pykje dan wol tegearre grutbringe kinne?
Joke Scheffer (learkrêft basisûnderwiis, taalkoördinator en lêsspesjalist) skreau it boek nei oanlieding fan in krante-artikel oer twa mantsjepinguins yn in dieretún dy’t altyd byelkoar wiene. Op in dei foel it de oppassers yn de dieretún op dat se om ’e beurt probearren in stien út te brieden. Doe’t der in wyfkepinguin wie dy’t har aai net útbriede woe, besleaten de oppassers om it aai oan dy beide mantsjes ta te betrouwen. En it slagge harren om dat út te brieden! Yllustrator Wim Swart soarge foar de fleurige tekeningen.

Download hjir in moaie tekening fan Pim en Pier!

Boekgegevens ‘Pim en Pier’

Auteur: Joke Scheffer
Yllustrator: Wim Swart
Utfiering: ynbûn, 36 siden
Leeftiid: 3-6 jier
ISBN 978-94-93318-33-5
Ferkeappriis: € 13,95
www.websjop.afuk.frl

yllustrator Wim Swart en auteur Joke Scheffer