Foto: Jacob van Essen

Nij gedicht Dichter fan Fryslân

Boeken fan Fryslan
28 juny 2023
‘Slimmer’ is it nijste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân. Hjoed ek te lêzen yn it Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de webside fan Omrop Fryslân.

De Dichter fan Fryslân, Sigrid Kingma, oer har nije gedicht: ‘Hast oeral is it bedwelmjend hyt en drûch. Tagelyk giet de ‘hillige’ oarloch fan Ruslân mei Oekraïne ûnfersteurd troch en jout in neismaak oan it simmergefoel. De daamopblazing liket al wer ferdampe nei de opskuor in pear hûndert kilometer fan Moskou. Perfoarst gjin komkommertiid.’

De Nederlânske oersetting troch Tsjerk Veenstra en de Ingelske oersetting fan Trevor Scarse binne werom te lêzen op de webside fan Dichter fan Fryslân.