Tialda Hoogeveen, foto: Balanina Photografy

Nûgje de BBA út!

Berneboeke-ambassadeur
4 desimber 2023
De Berneboeke-ambassadeur (BBA) set har yn om lês- en boekewille te fersprieden, yn de breedste sin. De BBA bringt dêrfoar Fryske berneboeken en Frysk lêzen en praten ûnder de oandacht fan it publyk, en jout de promoasje fan berneboeken in werkenber gesicht.

Dêrfoar kin de Berneboeke-ambassadeur útnûge wurde op bygelyks skoallen, yn bibleteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals.

Ha jo in idee of in evenemint wêr’t jo de Berneboeke-ambassadeur by útnûgje wolle? Moai! Nim dan kontakt op fia it opjefteformulier.
Hjirûnder in stikmannich foarbylden wat de Berneboeke-ambassadeur dwaan kin:

Oanmelde kin fia: berneboekeambassadeur.frl