De Afûk is dé Fryske kursusorganisaasje. Mar, wy organisearje net allinne kursussen Frysk, wy ûntwikkelje ek ferskate (digitale) lesmetoades foar it ûnderwiis.

De Afûk organisearret alle jierren kurssussen Frysk op ferskillende plakken en lokaasjes troch de hiele provinsje. Foar begjinners en trochsetters, foar Friezen en net-Friezen, partikulieren en bedriuwen. Sjoch op www.kursus.afuk.frl foar mear ynformaasje.

Foar in folslein oersjoch en mear ynformaasje oer produkten/ûnderwiismetoaden en projekten foar – en yn it ûnderwiis sjochst by ‘leare en ûnderwiis‘.

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen