Bern yn Fryslân skriuwe harren libbensferhaal yn in meartalige provinsje. Dat begjint by de berte. En mei in kado fol taal. In taalkado foar no en letter.

De ynwenners fan Fryslân hawwe yn it deistich libben op ien of oare wize te krijen mei meardere talen. Dat binne op it foarste plak it Frysk en it Nederlânsk, mar yn in soad gefallen ek noch in streektaal of in bûtenlânske taal. De provinsje Fryslân sjocht dat taalferskaat as rykdom en as in kâns foar de ûntwikkeling fan bern. Dêrom biedt de provinsje Fryslân âlders it Taalkado oan.

Krigest it Taalkado oan de baalje fan it gemeentehûs asto oanjefte dochst fan de berte fan dyn berntsje by ien fan de Fryske gemeenten (mei útsûndering fan gemeente Weststellingwerf en de waadeilannen). As’t digitaal oanjefte dochst, kinst it Taalkado fan dyn berntsje op in letter momint ophelje by dyn gemeentehûs.

It Taalkado bestiet út in moaie kartonnen bewardoaze mei ynformaasje oer û.o. meartalich opfieden en taalûntwikkeling mar ek in tal leuke en praktyske artikels lykas in feestlik flaggelyntjse, in Tomke kartonboekje, in sêfte koesdoek en in set fleurige herinneringskaarten.

De Afûk hat yn 2020 op nij de opdracht fan de provinsje krigen om it projekt foar de kommende fjouwer jier foar harren út te fieren. Mei fragen of suggesjes kinst dêrom telâne by de provinsje Fryslân fia it mailadres taalkado@fryslan.frl. Kontakt opnimme mei de Afûk mei fansels ek. Dat dochst fia sjoukje.jager@afuk.frl.

Foto: Hippe Kiek Fotografie by Sjoeke