Foto: Sonja Hylkema

Presintaasje unyk twatalich Gouden Boekje: Sipke komt op stoom

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan
17 febrewaris 2023
Tongersdei 16 febrewaris presintearren útjouwerij Rubinstein en útjouwerij Afûk yn gearwurking mei it  Ir. D.F. Woudagemaal in nij, unyk twatalich Gouden Boekje: Sipke komt op stoom. It boekje is lykas de oare Sipke-titels skreaun troch Lida Dykstra en yllustrearre troch Harmen van Straaten. Under belangstelling fan de bern út groep 5/6 fan CBS Eben Haëzer út Eastersee oerhandige Annet van der Hoek, lid fan it Deistich Bestjoer, de twa earste eksimplaren fan it boekje oan wachtchef Rein Couperus en wachtchef Marcel de Jong fan it Woudagemaal.

Annet van der Hoek, portefeuillehâlder Frysk by Wetterskip Fryslân fynt it in dûbelslach: ‘Wy stimulearje bern om it Frysk te lêzen en se leare op in boartlike wize oer it belang fan goed wetterbehear en it Woudagemaal.‘

Lytse pipermûs Sipke
Der is wurk oan ’e winkel foar lytse pipermûs Sipke en syn pake: it is heechwetter yn Fryslân en dêrom moat it Woudagemaal oansetten wurde om it wetter fuort te pompen. Pake Pipermûs wit gelokkich presys hoe’t it stoomgemaal wurket. Mar… it pompen komt mar net op gong! Wêr kin dat no oan lizze? Sipke giet op ûndersyk út.

Sipke komt op stoom leit fan no ôf yn de boekhannel en is fansels te keap yn de sûvenirwinkel fan it gemaal.

Boekgegevens
Sipke komt op stoom
Lida Dykstra
Yllustraasjes: Harmen van Straaten
Utfiering: Ynbûn
ISBN: 978 90 47629511