Stypje dyn boekhannel!

Boeken fan Fryslan Frije tiid
14 jannewaris 2021
De boekhannels binne troch koroana tydlik ticht. Mar, wy steane klear om dy thús fantastyske boeken te besoargjen. Boeken dêr'tst dysels of in oar, jong en âld, in soad plezier mei dwaan silst. Dus keapje nó in boek. En soargje derfoar dat dyn meast favorite boekwinkel ek nei de lockdown noch bestiet. Sjoch gau op de webside fan dyn boekhannel, mail of belje en bestel hjoed noch! Ut namme fan alle boekferkeapers, skriuwers, oersetters en útjouwers: tige tank!

De boekhannels hawwe it net maklik. Ferline jier wie it al tige dreech, mar dizze lockdown soarget foar noch mear swierrichheden. De winkels kinne net iepen of sels mar in loket oan ‘e doar bemanje. No’t it dúdlik is dat de lockdown noch wiken langer duorje sil, is it net wis oft alle boekhannels by machte binne om dêrnei noch iepen te gean. Noch te bestean, te oerlibjen. Wolst aanst wer live tusken de boeken sneupe, dan is it needsaaklik om no de boekhannel te omearmjen en stypjen. Bestel in boek, hjoed noch.

Keapje no in boek
Sjoch op de webside fan de boekhannel, mail, belje en bestel. Keapje dyn kado’s foar it hiele jier foarút of keapje in boek datsto sels al in skoft graach hawwe woest. De measte boekferkeapers besoargje sels of hawwe in entûsjast team fan frijwilligers klear stean om dyn bestelling rap by dy thús te bringen. Wachtsje net mei it oanskaffen fan dyn nije boeken oantsto wer yn de boekhannel tusken de titels snuffelje kinst, want dy kâns krigesto faaks net mear. Keapje nó in boek en stypje dyn boekhannel. Sjoch hjir foar in oersjoch fan ferkeappunten fan Fryske boeken.

#koopnueenboek #steunjeboekhandel
steunjeboekhandel.nl