Hjirûnder fynst in oersjoch fan alle oersetburo's.

Afûk
Kontaktpersoan is Ciska Noordmans
058-2343070
ynfo@afuk.nl

PS Vertalingen
Pytsje van der Sluis
06-53 75 97 94
info@psvertalingen.nl

Taalburo Popkema
Anne Tjerk Popkema
06-25 42 75 48
info@taalburopopkema.nl

Taalwurk Fryslân
Nynke Beetstra
06-50471910
taalwurkfryslan@hetnet.nl

Vertaalbureau It Ljocht
058-2551913
info@ljocht.nl

Vertaalbureau It Oerset
Janneke Spoelstra
0518-403840
info@jannekespoelstra.nl

Goedfrysk.nl is in inisjatyf fan de Ried fan Fryske Beweging. Kinst dyn tekst ynstjoere en dan sjogge frijwilligers de tekst nei en stjoere him werom. It giet dan om bygelyks teksten foar skoalle- en doarpskanten, bertekaartsjes, wichtige e-mails en sollisitaasjebrieven.