Hjirûnder fynst in oersjoch fan alle oersetburo's.

Afûk
Kontaktpersoan Ciska Noordmans
058-2343070
ynfo@afuk.frl

PS Vertalingen
Pytsje van der Sluis
06-53 75 97 94
info@psvertalingen.nl

Taalburo Popkema
Anne Tjerk Popkema
06-25 42 75 48
info@taalburopopkema.nl

Taalwurk Fryslân
Nynke Beetstra
06-50471910
taalwurkfryslan@hetnet.nl

Vertaalbureau It Ljocht
058-2551913
info@ljocht.nl

Vertaalbureau It Oerset
Janneke Spoelstra
0518-403840
info@jannekespoelstra.nl

Fansels
Wopkje de Jong
0513-463944 / 06-11067379
info@fansels.nl

Tsjerk Bottema Tekst & Theater
Tsjerk Bottema
06-52863261
tsjerkbottema@hotmail.com

In tekst korrisearje litte of oersette litte nei it Bildts? Dat kin by BildtTaal.
Kontaktpersoan Sytse Buwalda
06 218 022 09 / 0518-49 14 00
sh.buwalda@home.nl