© Mirjan van der Meer-Rooze Photography

Leeuwarden City of Literature presintearret it lêsmagazine LETTER

Boeken fan Fryslan Frije tiid
9 july 2021
Hjoed ferskynt it magazine LETTER, lêze foar de takomst, as lêsbylage by de Leeuwarder Courant en it Friesch Dagblad. It magazine is in útjefte fan Ljouwert City of Literature. Ynspirearre troch de Sustainable Development Goals (SDGs), dy't sy as UNESCO-organisaasje omearmje, is keazen foar tema's dy't passe by Fryslân en by de Friezen: minsken dy't noed en each hawwe foar harren direkte omjouwing, foar no en LETTER.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.leeuwardencityofliterature.nl en lês it magazine ek online!