Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Afûk winkel ticht y.f.m. balânsjen

2 Jannewaris
| 09:00 - 17:00

Hjoed is de Afûk winkel ticht yn ferbân mei it tellen fan de foarried. Fan moarn ôf steane wy wer fan 9.30 oere ôf foar dy klear. Sjoch hjir foar de aktuele iepeningstiden fan de winkel.  Kinst fansels ek winkelje yn ús webshop. Wy meitsje dyn bestelling altyd sa gau as mooglik klear en yn de measte gefallen hast dyn pakketsje de oare deis al yn ‘e hûs. Graach oant sjen!