Tialda Hoogeveen, foto: Balanina Photografy

BBA by Fryske Dei op it vmbû De Gordyk

23 april

De Burgemeester Harmsmaskoalle op ‘e Gordyk hat hjoed De Fryske Dei. En de Berneboeke-ambassadeur is derby. Sy sil de dei feestlik iepenje. Oanslutend jout se in fleurige, kreative workshop oan alle fiif de brêgeklassen. De Berneboeke-ambassadeur ek ris útnûgje? Tialde komt fergees by jimme del!