Tialda Hoogeveen, foto: Balanina Photografy

BBA by Fryske Wike op IKC Trianova

3 juny 5 juny 2024

It is ‘Fryske wike’ op IKC Trianova yn Ljouwert. De Berneboeke-ambassadeur sil del by alle 10 de groepen. Se nimt alle tiid per groep foar promoasje fan de Fryske boeken troch in grutte steapel boeken mei te nimmen en fansels om foar te lêzen!