Tialda Hoogeveen, foto: Balanina Photografy

BBA lêst foar yn it Fries Landbouwmuseum

4 oktober

Hjoed lêst de Berneboeke-ambassadeur bern foar yn it Fries Landbouwmuseum yn Goutum. Want it is hjoed fansels Werelddierendag. Pakes, beppes, heiten en memmen kinne it museum yn, wylst de bern foarlêzen wurde en in moaie aktiviteit dwaan sille mei de Berneboeke-ambassadeur. Opjaan kin fia it Fries Landbouwmuseum.