Tialda Hoogeveen, foto: Balanina Photografy

BBA op besite by De Spreng yn Drachten

16 april

De Berneboeke-ambassadeur sil del by de groepen 5, 6, 7 en 8 fan basisskoalle De Spreng yn Drachte3n. In skoalle mei in grutte taalrykdom. De learlingen sprekke hjir neist it Frysk en Nederlânsk tal fan oare talen. Ris sjen oft wy in grutte taalbeam opsette kinne hjoed!