Foto: argyf Afûk

BBA op besite op Epemaskoalle, Ysbrechtum

7 desimber

Fannemoarn giet de Berneboeke-ambassadeur (BBA) nei OBS Epemaskoalle yn Ysbrechtum. De ûnderbou lêst se ynteraktyf foar, de middenbou kin fragen stelle en sels efkes oan de slach mei in skriuw- of tekenopdracht. Mear witte? Sjoch op www.berneboekeambassadeur.frl.