Tialda Hoogeveen, foto: Balanina Photografy

Wêr is de Berneboeke-ambassadeur (BBA) yn de Berneboekewike?

4 oktober 15 oktober 2023

Tsien dagen lang is it feest yn Nederlân: it is de nasjonale Kinderboekenweek! De Berneboeke-ambassadeur iepenet de wike op 4 oktober op skoalle Loevestein op de Gerdyk. Op 9 oktober is de BBA op de Wrâldwizer yn Easternijtsjerk om dit te fieren mei de groepen 4, 5, 6 en 7. In dei letter is it feest  mei de bern út groep 1, 2, 3 en 4 by skoalle It Fûnemint yn Wommels en op 12 oktober is de BBA yn Twizel op skoalle De Oanrin om te fieren dat it nasjonale Kinderboekenweek is! It tema dit jier is ‘Bij ons thuis’, ‘By ús thús’. Der binne in hiele protte prachtige Fryske berneboeken dy’t presys oanslute by dat prachtige tema. Mear ynfo oer de BBA op berneboekeambassadeur.frl.