Bildts Diktee troch Stichting Bildts Aigene

11 april

Stichting Bildts Aigene organisearret op tongersdei 11 april in ‘Bildts diktee’. “Soa starigan is ’t Bildts diktee ’n faste tradisy worren: alle jaren is elkeneen fan harte welkom om met te doen an ’t útdagende maar ok gesellige Bildts Diktee. De kinnis fan ’t skriven in de Bildtse taal wort op de proef steld. Alle jaren is d’r weer ’n ânder die’t ’t diktee skriift en die persoan sorgt d’r fansels ok foor dat d’r wat falkúllen insitte…” Lokaasje: “The Friezinn” yn ’e Westhoek.
Tidens it kafee/diktee sil Omrop Fryslân opnames meitsje foar in 12-dielige rige oer ferskillende Fryske Taalfarianten.