BoekWinterBoek-ferhalejûn

10 febrewaris

Fannejûn om 20.00 uur yn kafé De Bogt fen Guné yn Frjentsjer mei optredens fan Anne Feddema, Koos Tiemersma, Sietse de Vries, Willem Schoorstra en Hylke Speerstra. Fierder de bekendmakking fan de winner fan de ferhalewedstriid ‘Ut ’e bocht’. De winner mei fuortendaliks syn/har ferhaal foardrage foar it publyk en wint fierder in boekepakket én publikaasje fan it ferhaal. In jûn foar elkenien dy’t fan lêzen en boeken hâldt! Sjoch ek boekenfanfryslan.nl.