Feestlike bekendmakking nije Dichter fan Fryslân

16 novimber

Hjoed om 16.00 oere is de offisjele beneaming fan de nije Dichter fan Fryslân yn de Stadskas fan it Explore the North-festival op it Aldehouster tsjerkhôf yn Ljouwert. Foarôfgeand oan de offisjele beneaming fan de nije DfF troch deputearre Eke Folkerts nimt Sigrid Kingma ôfskie as Dichter fan Fryslân 2021 – 2023. Dizze feestlike middei wurdt mei mooglik makke troch Boeken fan Fryslân en Explore the North. De presintaasje is yn hannen fan Suzanne van Zwam. Wolst derby wêze? Dan graach aanmelde fia: ynfo@dichterfanfryslan.nl.