Foto: Marc de fotograaf, literêre jûn 30 maart 2019

Frysk Boekefeest

7 maart

Yn Fryslân traapje wy de Boekewike ôf mei it Frysk Boekefeest yn Ljouwert. Spesjale gast is Annejet van der Zeijl, skriuwster fan it boekewikegeskink. Direkteur fan it HCL en literatuer leafhawwer Geart de Vries giet mei har yn petear. Ek oersetster Baukje Zijlstra komt oan it wurd. Fierder mei muzikale yntermezzo’s en in optreden fan de band WIEBE. De hiele moanne maart binne der noch literêre aktiviteiten, organisearre troch Boeken fan Fryslân, yn de provinsje. Mear ynformaasje folget.