© Shutterstock

Fryske ynsprekmaraton

27 oktober 2022 21 febrewaris 2023

Yn it Frysk prate tsjin dyn mobile telefoan of in app? Dat kin no noch net, mar mei de Fryske ynsprekmaraton bringe we dêr mei syn allen feroaring yn! Want elkenien dy’t Frysk praat kin meihelpe om it mooglik te meitsjen. Foar in goede dataset binne sa’n 300 oeren sprutsen Frysk nedich. Dyn bydrage kinst oant 21 febrewaris 2023 (ynternasjonale dei fan de memmetaal) leverje op ynsprekmaraton.frl. Mear ynfo fynst hjir.