Lêzing troch Sybrand van Haersma Buma yn Tresoar

26 juny

Op woansdei 26 juny 2024 hâldt boargemaster fan Ljouwert Sybrand Buma in lêzing foar it Keninklik Frysk Genoatskip / Koninklijk Fries Genootschap. Ek net-leden binne om 20.30 oere fan herte wolkom.
Sybrand van Haersma Buma fertelt oer de tiid fan syn betbetoerpake Wiardus Willem (Wite) Buma (1802-1873), wêryn’t de geast fan feroaring allegeduerigen yn botsing kaam mei de winsk ta behâld fan wat der fan it âlde Fryslân noch wie. Mear ynformaasje fynst hjir.