LIT-UP op it Meet me at the Lighthouse festival

9 novimber 12 novimber 2023

Yn it projekt LIT UP wurkje Boeken fan Fryslân en Ljouwert UNESCO City of Literature gear mei seis Europeeske partners om literatuer yn minderheidstalen yn Europa better ûnder de oandacht te bringen. Dit jier komme de partners byinoar op Skiermûntseach, op it literatuerfestival Meet Me At the Lighthouse. In part fan it profesjonele programma is iepen foar besikers fan it festival en bûtenlânske auteurs trede op.